Ako sa bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium?

Uchádzač je prijatý na jeden študijný program podľa poradia výsledku v absolvovaných skúškach (v Národnej porovnávacej skúške a v skúške špecifických predpokladov realizovanej FiF UK, v prípade tých študijných programov, pri ktorých sa skúška vyžaduje), pričom sa rešpektuje preferencia študijných programov, ktorú uchádzač uviedol ich poradím na prihláške.

Výsledok testov v rámci NPS má podobu percentilu a ten je prevedený na body (1 percentil = 1 bod). Maximálna hodnota je 100 bodov v každom teste. V prípade, že uchádzač v rámci NPS absolvuje dva testy, ich váha je rovnaká a maximálny počet bodov je 200. Špecifické skúšky realizované fakultou sa hodnotia tiež max. 100 bodmi. Výsledné poradie uchádzačov o štúdium konkrétneho študijného programu sa určuje podľa celkového počtu  získaných  bodov. Celkový maximálny počet získaných bodov môže byť podľa štruktúry prijímacej skúšky 100 alebo 200 bodov.

Výsledky skúšky odovzdáva fakulte výhradne spoločnosť SCIO, uchádzač svoj výsledok fakulte neodovzdáva.