Účelom špecifickej prijímacej skúšky je preveriť spôsobilosť uchádzačov, zistiť úroveň muzikality, šírku rozhľadu v oblasti hudobnej kultúry a stupeň zvládnutia náuky o hudbe.

Špecifická prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí:

1. Zvukovo-posluchový test zo znalosti hudobnej literatúry prostredníctvom 10 zvukových ukážok v trvaní asi 2 min. z okruhu známych diel najmä „klasickej“ európskej hudby. Uchádzači určia meno autora, názov skladby, respektíve aspoň slohovo-historické a prípadne aj lokálne zaradenie ukážky.

2. Prieskum hudobného sluchu, pamäti a tonálnej orientácie samostatným notovým zápisom jednoduchej ľudovej piesne v jednohlase v určenej tónine (s možnosťou opakovaného vypočutia piesne).

Základná literatúra:

Burlas, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava, SPN 1967; Žilina, Žilinská univerzita 2006.

Suchoň, Eugen – Filip, Miroslav: Stručná náuka o hudbe. Bratislava, Opus 1987.

Odporúčaná literatúra:

Elschek, Oskár: Hudobná veda súčasnosti. Bratislava, Veda 1984.

Hrčková, Naďa: Dejiny hudby I–VI. Bratislava, Orman (zv. I, 2003), Ikar (ostatné zväzky, od 2005).

Zenkl, Luděk: ABC hudební nauky. Praha, Supraphon 1976.