Skúška špecifických predpokladov pre štúdium psychológie bude zameraná na otestovanie vedomostí z oblasti psychológie. Z formálneho hľadiska pôjde o vedomostný test zo základných poznatkov a pojmov psychológie v rozsahu učebných osnov psychológie pre gymnáziá (viď povinná literatúra).

Povinná literatúra:

Kern, H. a kol.: Přehled psychologie. Portál, 2015.

Říčan, P. : Psychologie, Portál, 2013.

Hill, G.: Moderní psychologie. Portál, 2004.

Košč, M.: Základy psychológie. SPN – Mladé letá, 2006.

Odporúčaná literatúra:

Attkinson, R. L., Attkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoexema, S.: Psychologie. Victoria Publishing Praha 1995. (rozšírený prehľad o psychológii)

Hunt, M.: Dějiny psychologie. Portál, 2010.

Kolektív (preklad: Žuchová, S.): Psychológia pre násťročných. Ikar, 2015.
Kniha psychologie. Universum, 2014.

Príklady modelových otázok:

1. Hlavným predstaviteľom behaviorizmu je:

a) Freud          b) James          c) Wundt          d) Watson          e) Koffka          f) Wertheimer

2. Doba, ktorá uplynie medzi začiatkom pôsobenia podnetu na organizmus a začiatkom jeho odpovede (napr. pichnutie ihlou – odtiahnutie ruky) sa nazýva:

a) čas latencie          b) reakčný čas          c) predperióda          d) postperióda          e) čas pohybu          f) asociačný čas

3. Medzi základné psychologické disciplíny patrí:

a) klinická psychológia
b) školská psychológia
c) sociálna psychológia
d) forenzná psychológia
e) poradenská psychológia

4. Abraham Maslow a Carl Rogers sú známi ako predstavitelia:

a) individuálnej psychológie
b) psychoanalýzy
c) korelačného prístupu k osobnosti
d) experimentálnej tradície v psychológii osobnosti
e) humanistickej psychológie

5. Spomedzi uvedených je najzávažnejšou poruchou rozumových schopností:

a) subnormná inteligencia
b) genialita
c) debilita
d) imbecilita
e) idiocia

6. Za najvýznamnejšiu charakteristiku osobnosti, ktorá vedie k odolnosti voči stresu sa považuje:

a) coping
b) duševná hygiena
c) inteligencia
d) salutogenéza
e) nezdolnosť – hardiness

7. Chorobným zmenám psychických javov sa venuje najmä:

a) psychometria
b) biopsychológia
c) psychobiológia
d) psychofyzika
e) psychopatológia