Okrem testu všeobecných študijných programov musia uchádzači absolvovať aj prijímaciu skúšku zloženú z písomného jazykového testu, zameraného na preukázanie receptívnych a produktívnych zručností v slovenčine a prehľadu a základnej orientácie v slovenských reáliách.

Vzhľadom na to, že cieľovou skupinou sú zahraniční uchádzači, krajania a iní záujemcovia, ktorí sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk, medzi požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu patrí:

– komunikačná kompetencia v slovenčine na úrovni mierne pokročilý B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky s dôrazom na vstupné receptívne a produktívne jazykové zručnosti, ako je porozumenie hovoreného aj písaného prejavu, schopnosť adekvátne reagovať a tvoriť primeraný jazykový prejav v slovenčine v písomnej aj ústnej forme;

– základný prehľad v  aktuálnych slovenských reáliách z oblasti jazyka, kultúry, geografie, politiky,   poznanie významných udalostí, osobností a inštitúcií.