SLOVANSKÉ ŠTÚDIÁ

SLOVANSKÉ ŠTÚDIÁ
Študuj príbuzné slovanské jazyky a ich kultúru

  • Budeš aktívne ovládať dva ďalšie slovanské jazyky podľa vlastného výberu (bulharský, chorvátsky, poľský, slovinský, srbský). Na Slovensku ide o ojedinelý študijný program, niektoré z týchto jazykov sa inde ako u nás študovať nedajú.
  • Staneš sa odborníkom s prehľadom o dejinných aj aktuálnych spoločensko-politických súvislostiach v jednotlivých slovanských krajinách. Štúdium sa okrem jazyka zameriava na aktuálne otázky reálií, literatúry a kultúry konkrétnych slovanských krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko).
  • Počas celého štúdia budeš mať k dispozícii zahraničných lektorov hovoriacich jazykmi, ktoré budeš študovať.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra