Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a spoznaj školy argumentácie a logického myslenia

  • Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou skúma život človeka v spoločnosti a vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje kultúra.
  • Štúdium ťa naučí hľadať odpovede na otázky socializácie a identity, rasy a etnicity, rodových a mocenských vzťahov.
  • Nájdeš vysvetlenia konkrétnych náboženských, ekonomických a spoločenských javov, zistíš, aký význam majú fenomény folklóru a tradičnej materiálnej kultúry a ich súčasné funkcie v rámci kultúrneho dedičstva.
  • Filozofia je jednou zo základných humanitných disciplín, vďaka ktorým chápeme svet. Je to  kritické a tvorivé pojmové myslenie odhaľujúce súvislosti.
  • Cieľom štúdia filozofie je pomôcť ti stať sa intelektuálne zrelou osobnosťou s bohatým repertoárom konceptuálne a analyticky zameraných schopností a intelektuálnych zručností.
  • Rozvinieš svoje kreatívne a intelektuálne schopnosti, prehĺbiš si kritické myslenie, objavíš súvislosti a nadobudneš kultivovaný verbálny aj písomný prejav.


Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra etnológie a muzeológie, Katedra filozofie a dejín filozofie