Spoznaj školy argumentácie a logického myslenia a porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti

  • Filozofia je jednou zo základných humanitných disciplín, vďaka ktorým chápeme svet. Je to  kritické a tvorivé pojmové myslenie odhaľujúce súvislosti.
  • Cieľom štúdia filozofie je pomôcť ti stať sa intelektuálne zrelou osobnosťou s bohatým repertoárom konceptuálne a analyticky zameraných schopností a intelektuálnych zručností.
  • Rozvinieš svoje kreatívne a intelektuálne schopnosti, prehĺbiš si kritické myslenie, objavíš súvislosti a nadobudneš kultivovaný verbálny aj písomný prejav.
  • Rozšíriš si teoretické i praktické poznatky z histórie a získaš kompetencie tvorivo pracovať v oblasti slovenských a všeobecných (svetových) dejín.
  • Okrem základných historických disciplín získaš poznatky aj z pomocných vied historických, dejín historiografie a ďalšie.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín