Porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti a zoznám sa so starostlivosťou o pamiatky a ich ochranou

  • Rozšíriš si teoretické i praktické poznatky z histórie a získaš kompetencie tvorivo pracovať v oblasti slovenských a všeobecných (svetových) dejín.
  • Okrem základných historických disciplín získaš poznatky aj z pomocných vied historických, dejín historiografie a ďalšie.
  • Štúdiom získaš základnú orientáciu v disciplínach, ktorých súčasťou je ochrana hmotného kultúrneho dedičstva, s ťažiskom v múzejníctve a v ochrane pamiatok (muzeológia a monumentológia).
  • Oboznámiš sa s metódami práce príbuzných vedných disciplín, ako je archívnictvo, knižničná veda, dejiny umenia, kulturológia, etnológia, ale aj so základmi konzervácie a reštaurovania predmetov a pod.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín, Katedra etnológie a muzeológie