MUZEOLÓGIA – PEDAGOGIKA

Znalosti o ochrane pamiatok skombinuj s vedou o vzdelávaní, staň sa odborníkom na múzejnú pedagogiku

  • Štúdium prepája dve moderné a spoločnosťou  žiadané disciplíny v oblasti prezentácie a interpretácie kultúrneho dedičstva do špecializovanej múzejnej pedagogiky.
  • Spoznaj rozšírené základy kultúrno-výchovnej a edukačnej práce s návštevníkmi múzeí a galérií rôznych vekových kategórií
  • Štúdiom získaš základnú orientáciu v muzeologických disciplínach (ochrana, správa a prezentácia hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva) ako aj v disciplínach pedagogických (teória výchovy, didaktika, psychodidaktika, diagnostika, komunikácia, pedagogika voľného času), ktoré využiješ pri tvorbe edukačných programov a komunikácii s návštevníkmi galérií a múzeí.
  • Získaš tiež  prehľad o formách a metódach neformálneho a zážitkového učenia sa, ktoré je aktuálnym pedagogickým trendom a naučíš sa vytvárať aktivizujúce edukačné programy s využitím najmodernejších metód a prostriedkov.
  • Nadobudneš kompetencie formulovať všeobecné i čiastkové ciele edukačných programov alebo vzdelávacích stratégií galérií a múzeí.

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra etnológie a muzeológie, Katedra pedagogiky a andragogiky