ESTETIKA
Nauč sa kriticky reflektovať umenie

  • Estetika je veda o estetickom vnímaní skutočnosti. Okrem teoretickej reflexie umenia sa zaoberá estetickým vzťahom človeka k mimoumeleckým a prírodným predmetom a javom.
  • Ako absolvent estetiky dokážeš popísať a interpretovať umelecké diela, kultúrne fakty, venovať sa napr. publicistickej činnosti s týmto zameraním.
  • Nadobudneš rozsiahly prehľad v oblasti estetiky, umenovedných disciplín, dejín umenia. Oboznámiš sa so základmi literárneho, výtvarného, hudobného umenia, s ich teóriou a estetikou, s dejinami estetiky.
  • Medzi voliteľnými predmetmi nájdeš napríklad komparatistiku umenia, teóriu a dejiny dramatických umení a podobne.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra