Čo mám ešte priložiť k prihláške na vysokoškolské štúdium na FiF UK?

Okrem vytlačenej a podpísanej prihlášky treba podľa zákona priložiť aj doklad o nadobudnutí stredoškolského vzdelania. Požadovaným dokladom o nadobudnutí stredného vzdelania je notársky (úradne) osvedčená kópia maturitného vysvedčenia, ktorú uchádzači zasielajú spolu s prihláškou (resp. maturujúci v tomto školskom roku prinesú notársky overené kópie maturitného vysvedčenia priamo v deň prijímacích skúšok na fakultu; prípadne tí uchádzači, ktorí budú prijímaní bez prijímacích skúšok doklad doručia do termínu, ktorý im bude písomne oznámený). Notársky (úradne) neosvedčené kópie maturitného vysvedčenia, rovnako ako nenostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl nebudú akceptované.

Súčasťou prihlášky musí byť aj potvrdenie o uhradení poplatku za prijímacie konanie, formou bankového prevodu. Potvrdením o úhrade je potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe). Potvrdenie treba priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača zaevidovaná.