Príhovor dekana

Milé študentky, milí študenti stredných škôl!

Možno sa aj vy teraz rozhodujete, či si podať prihlášku na vysokú školu doma, na Slovensku, alebo sa radšej nechať zlákať možnosťou štúdia v zahraničí. Vaše váhanie je plne pochopiteľné, keďže prakticky dennodenne sa hovorí o tom, že naše vysoké školy sú nekvalitné a v mnohých parametroch zaostávajú na zahraničnými školami. Nechcem vám teraz predkladať názor, podľa ktorého vysoké školstvo na Slovensku je v ideálnom stave. Nebola by to totiž pravda. Na druhej strane však treba poznamenať, že aj u nás existujú kvalitné vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa svojou úrovňou nielen vyrovnajú zahraničným univerzitám, ale ich aj prekonávajú. Platí to aj o tých zahraničných školách, ktoré bývajú obľúbenou destináciou slovenských študentov.

Univerzita Komenského v Bratislave nesporne patrí ku kvalitným vysokým školám, a to aj v medzinárodnom meradle; vo viacerých vedných disciplínach dosahuje dokonca parametre špičkovej akademickej inštitúcie. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je slovenským lídrom v oblasti spoločenských a humanitných vied. Má takmer storočnú tradíciu – výučba sa na nej začala realizovať v roku 1921 – vďaka čomu je stabilnou, pevne ukotvenou inštitúciou s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a vedy, s kvalitným výskumným zázemím, infraštruktúrou a s rozsiahlou medzinárodnou spoluprácou. Vo všetkých stupňoch štúdia na Filozofickej fakulte UK študuje približne 3000 študentov, vďaka čomu je najväčšou fakultou na Slovensku.

Čo vám môže Filozofická fakulta UK ponúknuť? V prvom rade treba spomenúť najširšiu ponuku študijných programov v oblasti spoločenských a humanitných vied na Slovensku. Naša ponuka je zostavená tak, aby si z nej dokázal vybrať prakticky každý, kto sa zaujíma o štúdium rozmanitých jazykov a kultúr, historických disciplín, psychologických, sociologických či politologických vied, humanitných či umenovedných odborov, žurnalistiky, marketingovej komunikácie atď. Nájdete v nej množstvo študijných programov zameraných na prekladateľstvo a tlmočníctvo, ale aj množstvo programov učiteľského štúdia. Naša ponuka je zároveň zostavená tak, aby sa na fakulte pripravovali absolventi pre rozmanité spoločensky dôležité profesie. Dodávam, že znalosti, zručnosti a schopnosti získané štúdiom spoločenských a humanitných vied sú dobrým základom na uplatnenie sa vo všetkých sférach, ktoré si vyžadujú samostatné, flexibilné a kompetentné myslenie a rozhodovanie, vďaka čomu si naši absolventi dokážu nájsť uplatnenie aj v oblastiach, ktoré neboli predmetom ich štúdia.

V akademickom roku 2022/2023 plánujeme otvoriť viac než sto bakalárskych študijných programov, medzi ktorými nájdete takmer tri desiatky jednoodborových programov, množstvo učiteľských (dvojodborových) a prekladateľsko-tlmočníckych programov, ale aj viac než 20 medziodborových programov. Viaceré z týchto študijných programov sú unikátne, nedajú sa študovať nikde inde na Slovensku. Na bakalárske štúdium plánujeme prijať približne 1350.

Študijné programy sa realizujú na 30 katedrách. Pracujú na nich kvalitní pedagógovia a vedci, z ktorých mnohí patria k medzinárodne uznávaným osobnostiam vo svojich odboroch. Dokladom je aj skutočnosť, že na fakulte pôsobí päť špičkových vedeckých tímov, čím sa nemôže pochváliť žiadna iná spoločenskovedná a humanitná fakulta na Slovensku. Najnovší výskum našich odborníkov sa premieta do výučby, a preto je obsah študijných programov neustále aktuálny.

Ak sa rozhodnete pre štúdium na našej škole, na jednu prihlášku môžete uviesť dva bakalárske študijné programy. Túto možnosť Vám odporúčam využiť, pretože sa zvýšia vaše šance na úspešné prijímacie konanie. Prihláška podaná elektronicky je finančne zvýhodnená, odporúčam vám ju využiť. Ak vám elektronické podanie prihlášky nevyhovuje, môžete namiesto nej použiť klasickú „papierovú“ prihlášku.

Na väčšinu študijných programov sa prijímacia skúška realizuje prostredníctvom testu všeobecných študijných predpokladov v rámci národnej porovnávacej skúšky, ktorú pre fakultu externe zabezpečuje spoločnosť SCIO s. r. o. V prípade niektorých študijných programov v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo je potrebné okrem testu všeobecných predpokladov absolvovať aj jazykový test, ktorý takisto zabezpečuje spoločnosť SCIO s. r. o. Niekoľko študijných programov si vyžaduje aj realizáciu skúšky špecifických predpokladov na štúdium daného študijného programu. Viac o pravidlách prijímacieho konania sa môžete dozvedieť tu a o všeobecných podmienkach na prijatie na štúdium tu.

Na Filozofickej fakulte UK nájdu vhodné podmienky aj študentky a študenti so špecifickými potrebami. Na našu koordinátorku sa môžu obrátiť napríklad aj s otázkami, ktoré sa týkajú vhodnosti konkrétnych študijných programov.

Akademický rok, ktorý otvoríme v septembri 2022, bude v poradí 102. akademickým rokom Filozofickej fakulty UK. Pridajte sa k nám, verím, že aj informácie, ktoré nájdete na tejto stránke, vám pomôžu pri výbere správneho študijného programu.

Marián Zouhar, dekan FiF UK