Dostanem prospechové štipendium?

Prospechové štipendium môže byť študentovi priznané od druhého semestra v prípade, že v prvom semestri dosiahne vynikajúce študijné výsledky a bude patriť medzi 10% najlepších študentov vo vašom študijnom odbore (na bakalárskom i magisterskom stupni študijného odboru).

Podľa zákona o vysokých školách a v súlade s platným Štipendijným poriadkom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dekan prizná motivačné štipendium študentom prvého ročníka na Filozofickej fakulte UK v letnom semesteri akademického roka 2021/2022 na základe vyhodnotenia plnenia študijných povinností v študijnom programe v zimnom semestri akademického roka 2021/2022.

V zmysle Štipendijného poriadku FiF UK v Bratislave kritériami pre udelenie štipendia sú:

a) úspešné absolvovanie všetkých zapísaných predmetov s hodnotením A-E;
b) zisk minimálne 27 kreditov za ZS 2021/2022;
c) lepší dosiahnutý vážený študijný priemer;
d) celkový vyšší počet naakumulovaných kreditov;
e) celkový nižší počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetov;
f) kvalita dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch.