Organizuje fakulta prípravné kurzy pre uchádzačov?

Fakulta neorganizuje prípravný kurz na test všeobecných študijných predpokladov. Na špecifické skúšky môžu príslušné katedry podľa uváženia konať prípravné kurzy, ktoré sa budú organizovať na jar 2022 po uzavretí prihlášok a prihlásení uchádzači na jednotlivé študijné programy budú – v prípade, že sa budú konať – o nich písomne informovaní.

Vedenie fakulty upozorňuje uchádzačov, že fakulta nespolupracuje pri organizovaní prípravných kurzov so žiadnou externou inštitúciou a dištancuje sa od akýchkoľvek spájaní prípravných kurzov na vysoké školy s prípravou na štúdium na našej fakulte. Uchádzačom odporúčame, aby za relevantné informácie týkajúce sa prijímacieho konania pokladali iba informácie zverejnené na webovej stránke fakulty alebo jej katedier.