Vyžaduje sa pri študijných programoch v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo znalosť daného jazyka?

Znalosť jazyka sa overuje testom SCIO z anglického, nemeckého a španielskeho jazyka.  Pri ostatných cudzích jazykoch v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo špecifický jazykový test nemáme, avšak v  prípade francúzskeho jazyka a kultúry je potrebná znalosť francúzštiny na úrovni B2, v prípade ruského jazyka a kultúry sa predpokladá ovládanie ruštiny na úrovni A2 Spoločného európskeho referenčného rámca a v prípade maďarského jazyka a kultúry sa predpokladá aktívna znalosť maďarčiny. Ostatné jazyky sa učia od základov.

Bližšie informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky pre jednotlivé študijné programy nájdete na stránke fakulty.