Z čoho sú prijímacie skúšky na FiF UK?

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť SCIO, s. r. o. Jedinou výnimkou je študijný program slovakistické štúdiá,  určený pre  zahraničných študentov, na ktorý prijímame  na základe testu zo slovenského jazyka, ktorý sa realizuje na fakulte.  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou SCIO, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka.

Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje.

Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia a žurnalistika a románske štúdiá so zameraním na kombináciu jazykov s francúzskym jazykom sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.

Informácie o požadovaných testoch a skúškach podľa otváraných študijných programov sú obsiahnuté v prílohe č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania pre bakalárske štúdium