Zohľadňujú sa pri prijímacom konaní výsledky maturity?

Fakulta nezohľadňuje výsledky stredoškolského štúdia ani maturity, každý uchádzač štartuje na rovnakej čiare. Dobré študijné výsledky dosiahnuté na strednej škole sú ale dôležitým predpokladom úspešného zvládnutia prijímacej skúšky ako aj celého štúdia. Uchádzačom odporúčame, aby sa počas stredoškolského štúdia sústredili na také profilové predmety, ako je náuka o spoločnosti, dejepis, zemepis, slovenský jazyk a cudzie jazyky. Znalosť cudzieho jazyka je pritom dôležitá nielen pre štúdium jazykov, ale aj pre štúdium jednoodborových študijných programov, keďže počas štúdia sa pracuje aj s cudzojazyčnou literatúrou.