Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na VŠ štúdium je úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí stredného vzdelania je notársky (úradne) osvedčená kópia maturitného vysvedčenia, ktorú uchádzači zasielajú spolu s prihláškou (resp. maturujúci v danom roku do fakultou stanoveného termínu, , ktorý bude uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky, resp. v oznámení o stave prijímacieho konania). Notársky (úradne) neosvedčené kópie maturitného vysvedčenia, rovnako ako nenostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl nebudú akceptované.

Na študijné programy otvárané na FiF UK sú prijímané vopred stanovené počty uchádzačov, a to na základe vykonania prijímacej skúšky.

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. Zoznam študijných programov, na ktoré budú uchádzači prijatí  bez  vykonania  prijímacej skúšky, fakulta zverejní v polovici marca.

Uchádzač je prijatý na jeden študijný program, na základe výsledkov prijímacieho konania a za rešpektovania preferencie študijných programov, ktoré uviedol na prihláške.

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia (na základe žiadosti uchádzača), ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.