Poplatok za prijímacie konanie a adresa na zaslanie prihlášky na štúdium

Poplatok za prijímacie konanie uhradia uchádzači formou bankového prevodu. V prípade podávania prihlášky cez systém elektronickej prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave platobnú inštrukciu vygeneruje systém. Potvrdením o úhrade je potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe). Potvrdenie treba priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača zaevidovaná. Žiadame uchádzačov, aby dôsledne uvádzali variabilný a špecifický symbol vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky.

Pomernú časť poplatku možno vrátiť iba tým uchádzačom, ktorí prihlášku v termíne do 28. februára 2022 zrušia (15 EUR). Zmeny študijných programov v zaevidovaných prihláškach na štúdium sú po 28. 2. 2022 neprípustné. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, sa poplatok nevracia.

Základnou podmienkou prijatia na VŠ štúdium je úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí stredného vzdelania je notársky (úradne) osvedčená kópia maturitného vysvedčenia, ktorú uchádzači zasielajú spolu s prihláškou (resp. maturujúci v danom roku do fakultou stanoveného termínu, ktorý bude uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky, resp. oznámení o stave prijímacieho konania). Notársky (úradne) neosvedčené kópie maturitného vysvedčenia, rovnako ako nenostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl nebudú akceptované.

Poplatok:
30 eur
20 eur (v prípade podania prihlášky aj v elektronickej podobe prostredníctvom portálu Univerzity Komenského v Bratislave)

Adresa:
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta, dekanát
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1

Banka:                             Štátna pokladnica
Kód banky:                     8180
Účet:                                SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol:      26
Konštantný symbol:    0379

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:
Názov banky:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Názov a adresa príjemcu:
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1