Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Prijímacie konanie začína podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium. Na fakulty UK je možné podávať elektronickú formu prihlášky, ktorú odporúčame uchádzačom prednostne využiť (má aj znížený poplatok za prijímacie konanie). Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky budú zverejnené na webe fakulty. V prípade podávania elektronickej formy je potrebné prihlášku aj vytlačiť (preferujeme vo formáte A3 – obojstranná tlač na dvojhárku, akceptujeme aj tlač na hárky formátu A4), potvrdiť a odoslať podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty. Až zaslanú a uchádzačom podpísanú prihlášku bude možné oficiálne zaregistrovať.

Uchádzač sa môže prihlásiť na dva ľubovoľné študijné programy. Uvádza ich na jednom tlačive prihlášky, v poradí, ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná. Upozorňujeme uchádzačov, že v prípade uvedenia dvoch študijných programov, ktoré predpokladajú absolvovanie špecifickej skúšky v priestoroch fakulty môže nastať situácia, že tieto testy sa budú konať v rozdielnych dňoch.

Uvádza ich na jednom tlačive prihlášky, v poradí, ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná.

Termín podania prihlášky:  do 29. februára 2020