Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Prijímacie konanie začína podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium. Na fakulty UK je možné podávať elektronickú formu prihlášky, ktorú odporúčame uchádzačom prednostne využiť (má aj znížený poplatok za prijímacie konanie). FiF UK akceptuje e-prihlášky podané výlučne prostredníctvom portálu e-prihlášky UK v Bratislave (e-prihláška FiF UK bude aktivovaná začiatkom januára 2022). Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky budú zverejnené na webe fakulty. V prípade podávania elektronickej formy nie je potrebné prihlášku aj vytlačiť a poslať poštou na fakultu. V prípade posielania tlačenej formy prihlášky (preferujeme vo formáte A3 – obojstranná tlač na dvojhárku, akceptujeme aj prihlášku na hárkoch formátu A4) je potrebné podpísanú prihlášku potvrdiť a odoslať s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty.

Termín podania prihlášky:  do 28. februára 2022