ARCHÍVNICTVO

ARCHÍVNICTVO
Odhaľuj históriu cez dokumenty

 • So znalosťami z archívnictva sa uplatníš nielen ako pracovník archívov všetkých typov, ale aj v registratúre štátnych, verejných aj komerčných inštitúcií a spoločností doma i v zahraničí, v diplomatických službách či v kultúre a školstve.
 • Štúdiom získaš prehľad v piatich hlavných oblastiach:
  • archívnictvo (archívna teória, dejiny archívnictva, ochrana a konzervácia archívnych dokumentov, archívna prax, správa registratúry a správa dokumentov);
  • pomocné vedy historické (diplomatika, paleografia, kodikológia, epigrafia, chronológia, heraldika, sfragistika, genealógia, metrológia, numizmatika, historická geografia, historická kartografia, historická demografia a historická štatistika, archontológia);
  • dejiny správy (s osobitným zameraním na verejnú správu, súkromnú správu a cirkevnú správu na území Slovenska od najstarších čias do súčasnosti);
  • história (slovenské a všeobecné dejiny v upravenom rozsahu);
  • cudzie jazyky (klasická, stredoveká aj novoveká latinčina, moderná a stredoveká nemčina, súčasná i staršia maďarčina).

   

  Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra