Skúšku špecifických predpokladov tvorí test, ktorý overuje schopnosť vizuálne vnímať diela výtvarného umenia a architektúry. Vyžaduje sa slovná interpretácia výtvarných diel podľa predložených príkladov – reprodukcií diel z dejín výtvarného umenia.

Odporúčaná literatúra:

Helen Gardner: Art Through the Ages. Wadsworth Publishing 2004.

Hans Gombrich: Příběh umění. Praha 1993.

Mary Hollingsworth: Umenie v dejinách človeka. Bratislava 1994.

Kolektív autorov: Slovensko/ Dejiny – Divadlo – Hudba – Jazyk, literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí (časť Výtvarné umenie). Bratislava 2006.

Zuzana Bartošová, Ivan Gerát, Marta Herucová, Jozef Medvecký: Umenie na Slovensku. Stručné dejiny obrazov, Bratislava 2009.

Svetové dejiny umenia – maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie (sprac. kol. autorov pod vedením A. Chateleta a B. P. Grosliera, preklad franc. publikácie vyd. Larousse). Praha 1996.

Modelový test:

Otázky testu sa viažu na premietnuté reprodukcie umeleckých diel:

a) Napíšte vecný popis konkrétneho sochárskeho (maliarskeho) diela.
b) Určite, ktoré výtvarné vyjadrovacie prostriedky dominujú v predloženom príklade.
c) Vymenujte prvky, podľa ktorých sa dá určiť doba vzniku predloženého diela.
d) Vymenujte, ktoré konkrétne motívy je možné identifikovať v predloženom diele.
e) Nakreslite geometrickú schému predloženej klenby.