Skúška špecifických predpokladov bude pozostávať z dvoch častí:

A – vlastná tvorba I: uchádzači o štúdium dostanú zadanú tému (výrobok, služba, akcia), napr. hodinky CASIO, boj proti AIDS a pod., ktorú spracujú v priebehu časového limitu do podoby obrazovo-textového inzerátu. Hodnotí sa primárne originalita nápadu, kvalita titulku, resp. sloganu, grafické riešenie, predpokladaná ekonomická účinnosť, ako aj obsahová, jazyková, gramatická a štylistická úroveň textu.

B – vlastná tvorba II: uchádzači o štúdium dostanú cca 5 – 10 vzájomne nesúvisiacich výrazov (napr. stôl, klavír, kačka, disketa…), z ktorých majú vytvoriť krátky účinný reklamný text na ľubovoľný produkt. Hodnotí sa originalita prejavu, titulok, účinnosť, obsahová, jazyková a štylistická úroveň reklamného prejavu.

Odporúčaná literatúra:

Horňák, Pavel. Reklama: teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie.  Vyd. 1. – Zlín : VeRBuM, 2010.

Horňák, Pavel. Kreativita v reklamě. Vyd. 1. Zlín: VeRBuM, 2014.