ETNOLÓGIA – RELIGIONISTIKA

Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a spoznaj svetové náboženstva

  • Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou skúma život človeka v spoločnosti a vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje kultúra.
  • Štúdium ťa naučí hľadať odpovede na otázky socializácie a identity, rasy a etnicity, rodových a mocenských vzťahov.
  • Nájdeš vysvetlenia konkrétnych náboženských, ekonomických a spoločenských javov, zistíš, aký význam majú fenomény folklóru a tradičnej materiálnej kultúry a ich súčasné funkcie v rámci kultúrneho dedičstva.
  • Religionistika nie je teológia, zaoberá sa náboženstvami celého sveta rovnocenne a navzájom ich porovnáva.
  • Budeš skúmať náboženstvo ako špecifický fenomén, ktorý je vlastný ľudstvu na všetkých stupňoch vývoja, oboznámiš sa s posvätnými textami jednotlivých náboženstiev a náboženské prejavy budeš skúmať aj priamo v teréne.
  • Čaká ťa tiež štúdium dejín svetových náboženstiev, archeológia náboženstva, filozofia náboženstva, geografia náboženstva, antropológia náboženstva, náboženská symbolika, náboženský folklór a pod.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra etnológie a muzeológie, Katedra porovnávacej religionistiky