ETNOLÓGIA – SLOVANSKÉ ŠTÚDIÁ

Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a študuj slovanský jazyk a kultúru

  • Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou skúma život človeka v spoločnosti a vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje kultúra.
  • Štúdium ťa naučí hľadať odpovede na otázky socializácie a identity, rasy a etnicity, rodových a mocenských vzťahov.
  • Nájdeš vysvetlenia konkrétnych náboženských, ekonomických a spoločenských javov, zistíš, aký význam majú fenomény folklóru a tradičnej materiálnej kultúry a ich súčasné funkcie v rámci kultúrneho dedičstva.
  • Budeš aktívne ovládať ďalší slovanský jazyk podľa vlastného výberu (bulharský, chorvátsky, poľský, slovinský alebo srbský). Na Slovensku ide o ojedinelý študijný program, niektoré z týchto jazykov sa inde ako u nás študovať nedajú. Prihlášku na tento medziodborový program si podáš so zameraním na konkrétny slovanský jazyk.
  • Staneš sa odborníkom s prehľadom o dejinných aj aktuálnych spoločensko-politických súvislostiach v jednotlivých slovanských krajinách. Štúdium sa okrem jazyka zameriava na aktuálne otázky reálií, literatúry a kultúry konkrétnych slovanských krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko).
  • Počas celého štúdia budeš mať k dispozícii zahraničných lektorov hovoriacich jazykmi, ktoré budeš študovať.

 

Viac informácií          Študijné plány          Zabezpečujúce katedry: Katedra etnológie a muzeológie, Katedra slovanských filológií