Spoznaj školy argumentácie a logického myslenia a zisti, ako funguje spoločnosť

  • Filozofia je jednou zo základných humanitných disciplín, vďaka ktorým chápeme svet. Je to  kritické a tvorivé pojmové myslenie odhaľujúce súvislosti.
  • Cieľom štúdia filozofie je pomôcť ti stať sa intelektuálne zrelou osobnosťou s bohatým repertoárom konceptuálne a analyticky zameraných schopností a intelektuálnych zručností.
  • Rozvinieš svoje kreatívne a intelektuálne schopnosti, prehĺbiš si kritické myslenie, objavíš súvislosti a nadobudneš kultivovaný verbálny aj písomný prejav.
  • Sociológia je spoločenská veda, ktorá sa zameriava na systematizáciu poznatkov o živote súčasnej spoločnosti, aktuálnych sociálnych problémoch a vysvetľovanie podmienenosti konania ľudí ich vzťahmi s okolím a inými ľuďmi.
  • Spoznáš základy skúmania sociálnych javov, analýzy aktuálnych sociálnych problémov a spracovania výsledkov dotazníkových prieskumov, rozhovorov a pozorovaní.
  • Zistíš, ako sa sociologickým výskumom zozbierané informácie využívajú na interpretáciu fungovania spoločnosti a postavenia človeka v nej.
  • Zároveň prenikneš do základov ďalších príbuzných vied, ako sú demografia, štatistika, psychológia, ekonómia, informatika.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra sociológie