ETNOLÓGIA
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti

  • Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou skúma život človeka v spoločnosti a vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje kultúra.
  • Štúdium ťa naučí hľadať odpovede na otázky socializácie a identity, rasy a etnicity, rodových a mocenských vzťahov.
  • Nájdeš vysvetlenia konkrétnych náboženských, ekonomických a spoločenských javov, zistíš, aký význam majú fenomény folklóru a tradičnej materiálnej kultúry a ich súčasné funkcie v rámci kultúrneho dedičstva.
  • Práca etnológa a antropológa vychádza z terénneho výskumu: prostredníctvom zúčastneného pozorovania a vedenia rozhovorov hľadá vysvetlenie javov kultúry v konkrétnom čase a priestore.
  • Uplatníš sa napríklad ako zamestnanec verejného, ziskového aj neziskového sektora, pri šírení poznatkov o ľudskej kultúre ako výskumník, lektor, osvetový pracovník, múzejný kurátor, projektový manažér.

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra